Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. www.minienme.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mini & Me gevestigd in Voorstraat 11 te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81000006;
b. klant: de wederpartij die via de website een bestelling plaatst bij minienme.nl;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mini & Me en de klant;
d. website: de website www.minienme.nl.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die via de website tussen minienme.nl en de klant tot stand komt.
 
Artikel 3. Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief btw maar exclusief verzendkosten.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Mini & Me verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Mini & Me niet.
3.5. Mini & Me is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 
Artikel 4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen en gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Mini & Me de klant via e-mail een bevestiging dat Mini & Me de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail is het bestelnummer van de klant opgenomen.
 
Artikel 6. Account
6.1. De klant kan op de website een account aanmaken middels het invullen van het online registratieformulier.
6.2. Het wachtwoord en de gebruikersnaam die de klant gebruikt om in te loggen op de website dient de klant geheim te houden.
 
Artikel 7. Betaling
7.1. De klant kan via de website bestelde producten betalen:
a. middels iDEAL;
b. door het factuurbedrag over te maken op het door www.minienme.nl kenbaar gemaakte bankrekeningnummer.
7.2. Na ontvangst van de betaling, gaat Mini & Me over tot het uitvoeren van de bestelling. Mini & Me stuurt de klant een e-mail dat de betaling is ontvangen.
 
Artikel 8. Levering
8.1. De door Mini & Me opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
8.3. Het is mogelijk de bestelling bij Mini & Me op te halen. Tijdens het bestellen van de producten kan de klant voor deze optie kiezen. Wenst de klant de bestelling op te halen, dan kan een afspraak hierover worden gemaakt.
 
Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van de originele labels, verpakkingen, etc.
9.2. Het pakket met de producten die de klant wenst te retourneren dient binnen 14 dagen na de levering aan de klant bij Mini & Me te worden aangeboden door de postbezorger. Producten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door Mini & Me niet geaccepteerd.
9.3. De klant dient via de e-mail, binnen 3 dagen na levering van de bestelling, naar het e-mailadres info@minienme.nl een beroep te doen op zijn herroepingsrecht. Er kan bij voorkeur gebruik worden gemaakt van het retourformulier
a. zijn contactgegevens;
b. het bestelnummer;
c. de producten die hij wenst te retourneren.
Bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.
9.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van Mini & Me.
9.5. Indien de klant ervoor heeft gekozen het product op te halen bij Mini & Me , dan is hij gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen, te ontbinden.
9.6. Mini & Me zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden restitueren.
 
Artikel 10. Ruilen van een product
10.1. De klant heeft de mogelijkheid om een geleverd product te ruilen voor een andere maat, indien voorradig, of voor een ander product.
10.2. Het product dat de klant omruilt, dient binnen 7 dagen na de levering aan de klant ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakking, etc. door de postbezorger aan Mini & Me te worden aangeboden. Pakketten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door Mini & Me niet geaccepteerd.
10.3. Om een product te kunnen ruilen dient de klant, binnen 3 dagen na levering van de bestelling, een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@minienme.nl. In deze e-mail dient de klant de volgende gegevens te vermelden:
a. zijn contactgegevens;
b. het bestelnummer;
c. de producten die hij wenst te retourneren.
d. de producten die hij in ruil voor de geretourneerde producten wenst te ontvangen.
10.4. De verzendkosten van het retourneren van het product dat omgeruild wordt en de verzendkosten van de nieuwe bestelling zijn voor rekening van de klant.
10.5. Indien de nieuwe bestelling duurder is dan de retourneerde producten, dan dient de klant bij te betalen. Is de nieuwe bestelling goedkoper dan de retourneerde producten, dan zal het te veel betaalde door Mini & Me binnen 14 dagen na ontvangst van de retourneerde producten aan de klant worden terugbetaald.
 
Artikel 11. Klachten en vragen over de bestelling
11.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Mini & Me gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet direct na ontvangst bij Mini & Me meldt, dan is Mini & Me niet aansprakelijk voor de beschadiging of het gebrek.
11.2. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Mini & Me
Voorstraat 11
3441 CB Woerden
Tel: +31 (0) 348 44 70 33
info@minienme.nl
10.3. Klachten worden door Mini & Me binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid
11.1. Mini & Me kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
11.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Mini & Me is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.3. Mini & Me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat ongeautoriseerde derden gebruik hebben gemaakt van de inlogcodes van de klant.
11.4. Mini & Me is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mini & Me is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5. Indien Mini & Me aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mini & Me beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht is Mini & Me niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Mini & Me als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 
Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Mini & Me geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Mini & Me mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 
Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 
Artikel 16. Beveiliging en internet
16.1. Mini & Me zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Mini & Me kan ter zake geen garantie geven.
 
Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
17.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3. Op elke overeenkomst tussen Mini & Me en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Mini & Me worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mini & Me gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Mini & Me zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.